Zásady ochrany soukromí

 

 

Obecné informace

 

 

 

Při využívání služeb webových stránek https://promisegroup.cz/ (dále jen „stránky“), jejichž poskytovatelem je pobočka APN Promise Czechia s.r.o. (dále jen „APN Promise”), se může stát, že budete muset společnosti APN Promise poskytnout údaje o své totožnosti.

Společnost APN Promise a celá skupina APN Promise, která zahrnuje přidružené a dceřiné společnosti skupiny APN Promise, respektuje právo na ochranu soukromí uživatelů svých služeb (dále jen „uživatelé”), zejména zajišťuje ochranu jejich osobních údajů a uplatňuje vhodná technologická a legislativní řešení zabraňující zásahům do soukromí uživatelů ze strany třetích stran.

Cílem všech činností společnosti APN Promise souvisejících s veškerým shromažďováním a zpracováním osobních údajů je zaručit uživateli pocit naprostého bezpečí na úrovni odpovídající platným právním předpisům, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Upozorňujeme, že naše stránky mohou obsahovat také externí odkazy umožňující přímý přístup na jiné webové stránky nebo že při používání našich stránek mohou být na koncové zařízení Uživatele dodatečně umístěny soubory cookie, aby Uživatel mohl využívat funkce dalších webových stránek, které jsou s nimi propojeny (např. Facebook, LinkedIn, YouTube). Každý z těchto poskytovatelů uvádí pravidla pro používání souborů cookie ve svých zásadách ochrany osobních údajů, proto my zásady ochrany osobních údajů externích poskytovatelů a jejich používání souborů cookie nemůžeme nijak ovlivnit.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste si před použitím zdrojů nabízených jinými webovými stránkami přečetli dokument týkající se zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie, pokud byly zpřístupněny, nebo v případě jejich absence kontaktovali správce takového webu nebo služby, abyste získali informace v této oblasti.

 

V těchto zásadách ochrany soukromí se dozvíte:

  • proč vaše údaje zpracováváme
  • za jakým účelem je zpracováváme
  • jestli nám je musíte poskytnout
  • jak dlouho je budeme uchovávat
  • zda se vaše osobní údaje dostanou do rukou ještě někoho jiného
  • jaká práva máte jako subjekt zpracovávaných údajů

 

Správce

 

Správcem vašich osobních údajů je:

APN Promise Czechia s.r.o., se sídlem v Praze na adrese Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, číslo vložky v Obchodním rejstříku: C 381855, u Městského soudu v Praze, IČO: 191 27 049, akciový kapitál: 100 000 Kč.

V rámci jednotlivých služeb našich stránek se stává, že informace o vás jsou předávány také partnerům – třetím stranám, se kterými společnost APN Promise přímo či nepřímo spolupracuje („partneři”), a to především za účelem poskytování služeb na nejvyšší úrovni.

S ohledem na výše uvedené mohou být správci údajů uživatele partneři APN Promise v rámci využívání jejich služeb uživatelem prostřednictvím našich stránek.

 
 

Kontaktní osoba pro záležitosti týkající se ochrany osobních údajů

Abychom zajistili bezpečnost osobních údajů, které shromažďujeme, a z důvodu nutnosti průběžného monitorování jejich zpracování, jmenovali jsme zástupce pro ochranu osobních údajů.

Tohoto zástupce můžete kontaktovat ve všech záležitostech týkajících se zpracování vašich údajů a uplatnění vašich souvisejících práv.

Adresa: A.P.N. Promise S.A., kancelář pro ochranu osobních údajů, Domaniewska 44A, 02-672 Varšava, Polsko

E-mail: iodo@promise.pl

 

 

Zabezpečení údajů

K ochraně údajů, které se vás týkají, přistupujeme odpovědně a naše zabezpečovací systémy a procesy neustále rozvíjíme. Součástí zabezpečovacích opatření, kterých využíváme, jsou:

 • omezený fyzický přístup do našich budov a uživatelský přístup k našim systémům – přístup je umožněn pouze pověřeným osobám
 • kontrolní mechanismy jako firewall, ověřování uživatelů, účinné šifrování údajů a rozdělení rolí, systémů a údajů
 • proaktivní monitorování

Využíváme také nejpřísnější oborové normy na podporu udržování robustního systému řízení bezpečnosti informací.

 

 

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které nám poskytujete nebo zanecháváte při využívání jednotlivých služeb našich stránek. Jedná se o údaje, které poskytnete v rámci sdílených formulářů, a také o údaje, které zanecháte v rámci navigace na našich stránkách, tj. údaje, které jsou obsaženy v souborech cookie, nebo údaje, které nám poskytnete při kontaktu.

Uchováváme také dotazy (ve formátu http) adresované serveru. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí adres URL a týkají se mimo jiné veřejné adresy IP koncového zařízení, ze kterého dotaz přišel, času příchodu dotazu, počtu dat odeslaných serverem, adresy URL stránky, kterou uživatel dříve navštívil (linky) – pokud byla webová stránka navštívena prostřednictvím externího odkazu, informace o chybách, které se vyskytly během provádění transakce http.

 

 

 

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Doba, po kterou budou údaje uchovávány

1.       

Registrace na akci a účast na ní.

Použitím registračního formuláře se můžete zaregistrovat k účasti na pořádané nebo inzerované akci. Shromážděné osobní údaje budou zpracovány proto, aby vám mohla být umožněna účast na akci, a pro provedení průzkumu a hodnocení spokojenosti účastníků.

článek 6 (1) (b) nařízení GDPR

článek 6 (1) (f) nařízení GDPR

Na dobu nutnou pro dosažení účelu zpracování. Po realizaci akce budou údaje archivovány a nebudou použity na nic jiného, co by se netýkalo případného vyšetřování, obhajoby nebo vzájemného vypořádání zákonných nároků do doby jejich promlčení.

2.       

Uzavření a realizace smlouvy

Můžete využívat služeb, které poskytujeme, včetně využívání našich stránek. Shromážděné údaje budou zpracovány za účelem naší vzájemné spolupráce a poskytování našich služeb za určitých podmínek.

článek 6 (1) (b) nařízení GDPR

Po dobu dojednávání nebo poskytování služby. Po realizaci akce budou údaje archivovány a nebudou použity na nic jiného, co by se netýkalo případného vyšetřování, obhajoby nebo vzájemného vypořádání zákonných nároků do doby jejich promlčení.

3.       

Kontakt.

Můžete nás kontaktovat pomocí sdílených kontaktních formulářů. Shromážděné údaje budou zpracovány za účelem vytvoření vzájemného kontaktu a reakce na vaše požadavky.

článek 6 (1) (b) nařízení GDPR

Na dobu nutnou pro dosažení účelu zpracování. Po realizaci akce budou údaje archivovány a nebudou použity na nic jiného, co by se netýkalo případného vyšetřování, obhajoby nebo vzájemného vypořádání zákonných nároků do doby jejich promlčení.

4.       

Zasílání komerčních informací

Zasílání našich komerčních informací vychází z vašeho předchozího uděleného souhlasu se zasíláním takových informací na vaši e-mailovou adresu nebo prostřednictvím SMS na váš telefon.

článek 6 (1) (a) nařízení GDPR

Na dobu potřebnou pro dosažení účelu zpracování, maximálně však do odvolání vašeho souhlasu a poté výhradně za účelem obhajoby vůči případným nárokům do jejich promlčení.

5.       

Marketing.

V tomto případě budou použity osobní údaje získané při Vašem používání webových stránek, například jako newsletter. Informace s nabídkami společnosti APN Promise zasíláme na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které nám poskytnete. Zamýšleného účelu může také být dosaženo zobrazením personalizované inzerce na základě profilování.

článek 6 (1) (f) nařízení GDPR

článek 6 (1) (b) nařízení GDPR

Dokud nevznesete námitku proti takovému zpracování a poté výhradně pro účely obhajoby proti případným nárokům do doby jejich promlčení.

6.       

Web push

Web push znamená, že se vás prohlížeč zeptá, zda souhlasíte se zasíláním oznámení. Máte možnost oznámení akceptoval nebo blokovat. Obsah oznámení vytváří prohlížeč a do tohoto procesu není možno zasahovat.

článek 6 (1) (a) nařízení GDPR

Dokud nestáhnete svůj souhlas a poté výhradně pro účely obhajoby proti případným nárokům do doby jejich promlčení.

7.       

Soubory cookie

Soubory cookie se používají zejména pro poskytování služeb uživateli a zlepšování kvality těchto služeb, především našich stránek.

článek 6 (1) (f) nařízení GDPR

Dokud nepodáte účinnou námitku proti takovému zpracování a poté výhradně pro účely obhajoby proti případným nárokům do doby jejich promlčení.

8.       

Zákonná povinnost.

Někdy jsme ze zákona povinni zpracovat vaše osobní údaje nebo je zpracování vašich osobních údajů nutné pro uplatnění zákonného nároku, na obhajobu proti nárokům nebo na příkaz kompetentního soudu.

článek 6 (1) (c) nařízení GDPR

Po dobu nutnou pro splnění zákonné povinnosti nebo do promlčení případných nároků.

9.       

Uplatnění práv subjektu údajů

Údaje budou zpracovány pouze v rozsahu nutném pro identifikování a ověření totožnosti žadatele.

článek 6 (1) (c) nařízení GDPR

Dokud nebude právům subjektu údajů vyhověno a poté výhradně pro účely obhajoby proti případným nárokům do doby jejich promlčení.

10.     

Bezpečnost a zabezpečení

Vašich osobních údajů můžeme využít pro poskytování bezpečného a zabezpečeného prostředí pro naše služby.

článek 6 (1) (f) nařízení GDPR

Dokud nepodáte účinnou námitku proti takovému zpracování a poté výhradně pro účely obhajoby proti případným nárokům do doby jejich promlčení.

 

 

 

Mám povinnost poskytnout svoje údaje?

Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů na našich stránkách je zcela dobrovolné, může však být nezbytné k poskytnutí konkrétních služeb nebo splnění požadavků uživatele, např. v oblasti vzájemného kontaktu, uzavření smlouvy, výkonu práv subjektu údajů nebo účasti na akci či soutěži.

 

Příjemci osobních údajů

V rámci zpracování vašich údajů můžeme využívat tzv. zpracovatele, kteří nám na naši žádost poskytují součásti našich služeb nebo tyto služby poskytují v plném rozsahu, přičemž provádějí proces zpracování osobních údajů. S těmito zpracovateli máme uzavřeny smlouvy, což znamená, že s vašimi osobními údaji nemohou nakládat nad rámec našeho pověření k jejich zpracování. Nemohou vaše údaje sdělovat žádným třetím stranám kromě nás (pokud zákon nepožaduje něco jiného), jsou povinni zachovávat plně jejich důvěrnost a zabezpečení jejich uložení po celou dobu naší vzájemné spolupráce a po jejím ukončení jsou povinni nám tyto údaje vrátit nebo je vymazat.

Za jistých okolností nám může vzniknout zákonná povinnost sdělit vaše osobní údaje – například na příkaz soudu, zákona nebo kompetentního veřejného orgánu. V každém případě si nejprve ověříme právní základ sdílení vašich údajů a toto rozhodnutí zdokumentujeme. Pokud vás o tom předem informujeme, můžeme také vaše údaje sdílet například s partnery akcí, které organizujeme. V takovém případě budou příjemci vašich údajů jejich správci v rozsahu pověření ke zpracování, které jim udělíte, a jsou povinni vás o zpracování informovat v souladu s článkem 14 nařízení GDPR.

 

 

Předávání údajů do tzv. třetích zemí

Vaše osobní údaje můžeme předávat našim dodavatelům, partnerům nebo poskytovatelům služeb sídlícím mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kteří je budou zpracovávat. Pokud by se vaše osobní údaje měly ocitnout mimo EHP, budeme vás o tom informovat. 

Zároveň za účelem bezpečnosti vašich údajů přísně dodržujeme pravidla jejich předávání vyplývající přímo z nařízení GDPR a údaje poskytujeme pouze tam, kde je zaručena míra bezpečnosti v souladu s rozhodnutími Evropské komise nebo jinými právními nástroji (např. standardními smluvními doložkami).

 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souladu s ustanoveními legislativy o ochraně osobních údajů máte určitá práva závisející na základu zpracování vašich údajů.

Právo přístupu
Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje využíváme nebo uchováváme – tomu se říká právo přístupu. Při uplatnění tohoto práva nás můžete rovněž požádat o kopii vašich údajů.

Právo na opravu
Můžete zpochybnit přesnost a obsah údajů, které o vás zpracováváme, a požádat o jejich opravu nebo výmaz. Tomu se říká „právo na opravu“. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete nás také požádat o jejich doplnění, například přidáním nových informací nebo změnou informací stávajících.

Právo na smazání
Můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Toto povolení se také nazývá „právo být zapomenut“, ale není absolutní. Podle nařízení GDPR je právo na výmaz údajů účinné mimo jiné za těchto okolností:

 • když vaše údaje už nepotřebujeme
 • když jste sice na počátku se zpracováním souhlasili, ale nyní svůj souhlas odvoláváte
 • když jste vznesli námitku proti využívání vašich údajů
 • když vaše údaje zpracováváme protizákonně
Vašemu právu „být zapomenut“ můžeme nevyhovět za těchto okolností:
 
 •  
 • když od nás uchování vašich údajů požaduje zákon
 • když je uchování údajů nutné pro uplatnění nároku nebo na obhajobu proti uplatněnému nároku
Právo na omezení zpracování
Máte právo omezit rozsah a způsob využívání vašich údajů naší společností, zejména pokud máte obavu o pravdivost informací, které o vás máme, nebo o způsob, jakým jich využíváme. V případě potřeby můžete také požádat o výmaz určitých svých údajů (viz „právo na výmaz“). Toto právo je úzce spojeno s vašimi právy na námitku za účelem zpochybnění přesnosti vašich údajů nebo účelu jejich použití.
 
Právo na námitku proti zpracování
Za jistých okolností máte právo namítnout proti zpracování (využívání) vašich údajů, například v situacích, kdy nesouhlasíte se zpracováním na základě oprávněného zájmu zpracovatele. Pokud je vaše námitka důvodná, musíme přestat vaše údaje používat pro účel, pro nějž byly původně zpracovány, pokud nejsme schopni poskytnout zdůvodnění pro další využívání vašich údajů bez ohledu na vámi vznesenou námitku.
Máte absolutní právo namítat proti využívání vašich údajů na marketingové účely. V případě takové námitky nelze v žádném případě v takovém využívání vašich údajů pokračovat.
 
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v přístupné a čitelné podobě, například ve formátu souboru Excel. Máte také právo požádat nás o předání vašich údajů jinému správci – uděláme, to, pokud bude takové předání, podle slov GDPR, „technicky proveditelné“. Toto právo se vztahuje pouze na informace, které jste nám poskytli na základě svého souhlasu se zpracováním nebo během vyjednávání smluvních podmínek, pokud je zpracování prováděno automatickými prostředky.
 
Právo na odvolání souhlasu
Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu s tímto zpracováním, můžete kdykoliv využít svého práva na odvolání souhlasu – pamatujte, že odvolání se nevztahuje na zákonnost zpracování před okamžikem odvolání souhlasu.
 
Právo předložit námitku dozorovému orgánu

Při zpracování vašich osobních údajů se držíme nejvyšších standardů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy, kontaktujte nás prosím a my vám určitě odpovíme.

Pokud nebudete s obsahem naší odpovědi nebo uplatněním svého práva spokojeni nebo budou vaše obavy přetrvávat, můžete předložit stížnost u kompetentního dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů – v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Výkon vašich práv

Své právo můžete uplatnit ústně nebo písemně. Pokud nám svůj požadavek předložíte ústně, doporučujeme jeho následné potvrzení písemnou nebo elektronickou formou (e-mailem) – jako jasný důkaz vaší komunikace. To nám také poskytne potvrzení o vašem stanovisku nebo požadavcích a umožní nám to co nejdříve reagovat v souladu s tím, co od nás očekáváte.

Za uplatnění vašich práv neúčtujeme žádné poplatky a informace se snažíme poskytnout nejpozději do jednoho měsíce – pokud se ukáže, že potřebujeme více času, budeme vás o tom informovat. V některých případech můžeme v této souvislosti účtovat jistý manipulační poplatek, např. pokud si opakovaně vyžádáte kopii údajů – o tom vás však budeme předem informovat.

Existuje mnoho způsobů, jak nás můžete kontaktovat, například telefonicky, e-mailem nebo poštou.

  •  
  • Telefon: +48 (22) 355 16 00
  • e-mail: promise@promise.pl nebo iodo@promise.pl
  • Poštovní adresa: Domaniewska 44A, 02-672 Varšava, Polsko, nebo
  • prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách.

 

Soubory cookie

Naše stránky používají soubory cookie, což jsou data IT, zejména textové soubory, které se ukládají na koncové zařízení uživatele. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Subjekty, které umisťují informace ve formě souborů cookie do zařízení, jehož prostřednictvím používáte naše stránky a přistupujete k nim, jsou společnost APN Promise a její partneři, mimo jiné poskytovatelé analytických služeb, inzerenti, či vývojáři aplikací. Tyto zásady upravují zpracování údajů souvisejících s používáním našich vlastních souborů cookie. Naši partneři mají svá vlastní pravidla používání souborů cookie uvedená v jejich zásadách ochrany osobních údajů, jejichž přečtení vám doporučujeme.

Použití

 

Soubory cookie používáme pro následující účely:

 • poskytování služeb na našich stránkách
 • usnadnění využívání našich stránek při jejich prohlížení
 • následná identifikace v případě opětovného připojení zařízení, na němž byly soubory cookie uloženy, k našim stránkám
 • tvorba statistik, které nám pomáhají zjistit, jak uživatelé našich stránek naše stránky využívají, což nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah
 • úpravy webového obsahu podle konkrétních preferencí služeb a optimalizace používání stránek podle konkrétních potřeb daného uživatele
 • předkládání inzerce beroucí v úvahu zájmy daného uživatele
 • výměna informací s partnery za účelem zprostředkování jejich služeb

   

Jaké soubory cookie používáme?

Součástí funkce našich stránek je využívání následujících typů souborů cookie:

 

 • nezbytné soubory cookie – nutné pro správné fungování stránek, zajištění jejich základních funkcí a bezpečnosti
 • funkční soubory cookie – na pomoc při provádění určitých funkcí, jako jsou sdílení obsahu stránek na platformách sociálních médií, shromažďování zpětné vazby a další externí funkce
 • výkonnostní soubory cookie – které se používají k pochopení a analýze klíčových ukazatelů fungování stránek, pro poskytování lepšího uživatelského zážitku
 • analytické soubory cookie – používají se ke zjišťování, jak uživatelé s našimi stránkami interagují a pomáhají poskytovat informace o počtu uživatelů, počtu jejich návštěv, zdroji informací o našich stránkách atd.
 • reklamní soubory cookie – ty se používají k poskytování relevantních reklam a marketingových kampaní Uživatelům, sledování návštěvníků na stránkách a shromažďování informací za účelem poskytování reklam na míru
 • jiné soubory cookie – které analyzujeme, aniž by spadaly do některé z uvedených kategorií

Správa nastavení

Soubory cookie, které jsou klasifikovány jako nezbytné, je standardně povoleno v koncovém zařízení uživatele ukládat. Používání ostatních kategorií souborů cookie (funkční, výkonnostní, analytické, reklamní, jiné) námi a našimi partnery závisí na získání souhlasu uživatele s používáním každé kategorie souborů cookie zvlášť.

Nastavení v tomto ohledu můžete kdykoli změnit, tj. odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie, a to pro každou kategorii souborů cookie zvlášť, prostřednictvím našich stránek. Webový prohlížeč navíc umožňuje soubory cookie vymazat; podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče, který používáte.